Tham Khảo nhưng kinh nghiệm về thủy điện

Tham Khảo nhưng kinh nghiệm về thủy điện

THAM KHẢO CÁC KINH NGHIỆM THIẾT BỊ THỦY ĐIỆN
(FROM 2004 đến năm 2010)
1. Kỹ thuật, Cung cấp, Phân phối, Giám sát Lắp máy và Vận hành các thiết bị thủy điện Toàn bộ là Nhà thầu

Country/ Address

Name of Power Station

Design Head
(m)

Unit Capacity (KW)

Rated Speed (rpm)

Type of Turbine

Type of Generator

QTY (Set)

Signed Contraxt
Time

Running Time

China

Sichuan Zhenyuan

96

11500

500

HLJF2503-LJ-135 Francis type turbine

SF11.5-12/2860

2

2004

2006

Burma

Pathi Chaung

17.983

1000

500

GDC15-WZ-120 S-type tubular turbine

SFW1000-12/1730

2

2005

2006

Nepal

Thoppal Khola

65

850

1000

HLD41-WJ-60 Francis type turbine

SFW850-8/1180

2

2005

2007

Nepal

Pheme Khola

105

500

750

XJA-WJ-70 Turgo type turbine

SFW500-8/990

2

2005

2007

Nepal

Heldung Khola

185

250

750

CJ22-W-55/1×7 Pelton type turbine

SFW250-6/740

2

2005

2007

China

Sichuan Dongfeng

83

21000

375

HLA722C-LJ-192 Francis type turbine

SF21-16/3900

2

2005

2008

China

Chongqing Baiyangxi

29

17600

150

HLA551C-LJ-311 Francis type turbine

Sf17.6-40/5500

2

2006

2008

Nepal

Middle Pheme

22

120

1000

HL260-LJZ-35 Francis type turbine

SFZ120-6/590

2

2007

2009

Nepal

Middle Pheme

14.14

150

1000

HL295-LJZ-50 Francis type turbine

SFZ150-6/740

2

2007

2009

Nepal

Gamgad Khola

84

200

1000

XJA-W-42/1×11 Turgo type turbine

SFW200-8/740

2

2007

2009

Nepal

Upper Seti-II

27

500

750

HLA551C-WJ-60 Francis type turbine

SFW500-8/1180

2

2007

2009

Vietnam

An Phu

250

10200

500

HLA351-LJ-120 Francis type turbine

SF10.2-12/3250

2

2008

2010

Nepal

Upper Hadi Khola

250.5

500

750

CJA237-WJ-80/1X7 Pelton type turbine

SFW500-8/990

2

2008

2009

Nepal

Lower Piluwar Khola

34

500

750

HLA904a-WJ-60 Francis type turbine

SFW500-8/1180

2

2008

2010

Pakistan

Jirjith Small Hydropower

410

2000

750

CJA237-W-110/1×9.5 Pelton Type turbine

SFW2000-8/1730

2

2008

2010

China

Chongqing Datankou

37.5

7500

250

SF7500-24/3300

2

2009

2010

Nepal

Belkhu

47.5

250

1000

HLA575C-LJZ-45 Francis type turbine

SFZ250-6/740

2

2010

—-

India

Nagpur

19.8

500

500

ZZ560 Kaplan type turbine

SFZ500-12/1180

1

2010

—-

 2. Engineering, Supply, Delivery, Supervise Erect and Commissioning of Complete Hydropower Equipment as JV Partner with Manufacturer

Country/ Address

Name of Power Station

Design Head
(m)

Unit Capacity (KW)

Rated Speed (rpm)

Type of Turbine

Type of Generator

QTY (Set)

Signed Contraxt Time

Running Time

Indian

Parlilitan

146

2500

750

HL180/A194-WJ-84 Francis type turbine

SFW2500-8/1730

3

2005

2007

Nepal

Ridi Khola

90

1200

1000

HLD46-WJ-60 Francis type turbine

SFW1200-6/1180

2

2008

2009

Burma

Chipwy Hka

433

33000

375

CJA237-L-225/4X18 Pelton type turbine

SF33-16/4100

3

2008

2010

India

Thottiyar in Kelara

451.2

30000

500

CJA475 -LJ-190 Pelton type turbine

SF30-12/3250

1

2009

—-

India

Thottiyar in Kelara

451.2

10000

600

CJA475 -LJ-110 Pelton type turbine

SF10-10/2600

1

2009

—-

Nepal

Bhairabkunda Khola

223

1500

600

CJA475-W-100/2×9.5 Pelton type turbine

SFW1500-10/1730

2

2010

—-

Vietnam

DAK SINI

279.53

14200

750

HLA542-LJ-135 Francis type Turbine

SF14.2-8/2860

2

2010

—–

 

3. Consulting and Technology Servicing of Complete Hydropower Equipment as Subcontractor

Country/
Address

Name of Power Station

Design Head
(m)
Unit Capacity
(KW)

Rated Speed (rpm)

Type of Turbine

Type of Generator

QTY (Set)

Signed Contraxt
Time

Running Time

Albania

Parlilitan

146

450

1000

CJA475 -WJ-70/1×7 Pelton type turbine

SFW450-6/990

1

2010

Albania

Ostreni I vogel

320

320

1000

HLA551C-LJ-45 Vertical Francis type turbine

SF320-6/850

1

2010

Albania

Kozel(mollas)

92.5

450

1000

HLA542(80)-LJ-60 Vertical Francis type turbine

SF450-6/990

1

2010

—–

Albania

Cushi

40

500

1000

HLA551C-LJZ-50 Vertical Francis type turbine

SFW500-6/990

1

2010

Korca, Albania

Verbe-Selce,HPP1

366.28

2000

750

CJA475 -WJ-80/1×7.5 Pelton type turbine

SFW2000-8/1730

1

2010

Korca, Albania

Verbe-Selce,HPP2

455.80

3000

750

CJA475 -WJ-80/1×9 Pelton type turbine

SFW3000-8/1730

1

2010

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *