Product

Trùng Khánh Thủy điện Thiết bị Công ty TNHH (CHPE) đặc biệt là làm việc để cung cấp bộ thiết bị thủy điện và dịch vụ. Chúng tôi đã được hỗ trợ bởi công nghệ mới và tiên tiến từ học viện đặc biệt, trường đại học và là sản xuất có uy tín.

CHPE có đủ khả năng và kinh nghiệm phong phú để thiết kế bộ hoàn chỉnh các thiết bị thủy điện, tính liên tục và tham số của thiết bị, chọn các loại thiết bị trong công nghệ và kinh tế, làm cơ sở phụ trợ và các tài liệu phù hợp với thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật và kinh tế, giao thông vận tải, thực hiện hoặc giám sát lắp đặt, thử nghiệm và vận hành thử các thiết bị đồng bộ, công nhân vận hành tàu cho khách hàng, cung cấp cho các kỳ hạn dài sau bán hàng dịch vụ và như vậy.